آنزیم مسترمیکس قرمز محصول امپلیکون

کیت ها و آنزیم ها

آنزیم مسترمیکس قرمز محصول امپلیکون

کیت ها و آنزیم ها

2x PCR Master Mix Red - Mgcl2 2mM

دسته بندی :

مستر میکس قرمز امپلیکون یک گزینه بسیار محبوب جایگزین Taq DNA Polymerase Master Mix با همان مزایا است. رنگ قرمز و تثبیت کننده بی اثر، ویژگی های دیگری هستند که امکان بارگذاری مستقیم روی ژل آگارز را برای تجزیه و تحلیل فراهم می کنند.