بافر TAE

کیت ها و آنزیم ها

بافر TAE

کیت ها و آنزیم ها

TAE Buffer

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

بافر TAE محلولی است که در الکتروفورز ژل آگارز به طور معمول برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک (مانند DNA و  RNA(  و به عنوان یک بافر در حال اجرا برای کارهای آماده سازی استفاده می شود. Tris-Acetate-EDTA نه تنها در الکتروفورز اسید نوکلئیک آگارز و ژل پلی آکریل آمید بلکه در تهیه ژل آگارز و پلی آکریل آمید نیز استفاده می شود.