بافر TBE

کیت ها و آنزیم ها

بافر TBE

کیت ها و آنزیم ها

.

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

بافر TBE محلولی است که در الکتروفورز ژل آگارز به طور معمول برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک (به عنوان مثال DNA و  RNA) استفاده می شود. 

Tris-Borate-EDTA نه تنها در الکتروفورز اسید نوکلئیک آگارز و ژل پلی آکریل آمید بلکه در تهیه ژل آگارز و پلی آکریل آمید نیز استفاده می شود.