محصولات

Multipurpose
Multipurpose
پودر آگارز
کیت ها و آنزیم ها
Multipurpose
Multipurpose
بافر TAE
کیت ها و آنزیم ها
Multipurpose
Multipurpose
بافر TBE
کیت ها و آنزیم ها
Multipurpose
Multipurpose
محلول ترایزول
کیت ها و آنزیم ها
Multipurpose
Multipurpose
لدر 1Kb DNA
کیت ها و آنزیم ها
Multipurpose
Multipurpose
لدر 100DNA جفت بازی
کیت ها و آنزیم ها
Multipurpose
Multipurpose
DNA Gel Stain
کیت ها و آنزیم ها