سنتز پرایمر

سنتز پرایمر

 سنتز پرایمر در شرکت پیشگام باOD های 2,  4, 8 , 20  انجام می پذیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم مربوط به سنتز پرایمر

Primer-Request-Form

 فرم راهنمای سنتز پرایمر

Modified-Primers-Guideline-new            

Universal Primer

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

Design by : Nasimweb.ir

Copyright by Pishgam biotech co © 2013 | All right